Felhívás

2017/18. tanév rendje
Az alábbi linken olvasható a 2017/18. tanév rendje.
Felső tagozat
A felső tagozatosok füzet és taneszköz szükségletei a 2017/2018. tanévre: letöltés (pdf)
Olvasmányok
2017/2018-as tanév
Kötelező és ajánlott olvasmányok
listája.
Étkezési befizetések
A 2017. évi étkezési befizetési napok listája.
Tankötelessé váló gyermek iskolai beíratása a 2017/2018. tanévre
Leendő 1. osztályos tanítók:
Balogh Andrea és Brányi Ágnes

Beiratkozási tájékoztató
Iskolánk beiratkozási körzete
Iskolánk bemutatása

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
szülői felügyeleti jogok
életvitelszerű tartózkodás
etika/hit-és erkölcstan

Beiskolázási programok
SULI-VÁR, Oviklub, Nyílt nap, Tájékoztató szülői értekezlet
Hit- és erkölcstan
Tájékoztató
Református tájékoztató
Katolikus tájékoztató
Evangélikus tájékoztató
Buddhista tájékoztató
Tisztelt Szülők, Adományozók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben iskolánk alapítványának ajánlotta fel adójának 1%-át!
Barossi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19672713-1-43

Hírek

Telefonszám változás

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy 2017. május 19-től megszűnik az iskolai és a vezetői mobiltelefonos elérhetőség.
Iskolánkat ezentúl csak az 06-1-362-4505-ös vezetékes számon tudják hívni.
Kérjük Önöket, hogy ebédlemondás esetén is ezt a számot hívják!

Nyári ügyelet

Nyári irodai ügyelet az iskolában két hetente szerdán 8.00 - 13.00 óráig az alábbi napokon:
2017. július 5., július 19., augusztus 2., augusztus 16.

Tanulók nyári felügyelete

2017. június 26-tól augusztus 18-ig: Nyári napközis tábor
2017. augusztus 21-25-ig: Herman Ottó Általános Iskola
2017. augusztus 29-31-ig az iskolánkban

Étkezési befizetés

Étkezési befizetés szeptember hónapra: 2017. augusztus 9. szerda 7-12 óra, pótbefizetés: augusztus 23. szerda 7-12 óra

Javítóvizsga

A javítóvizsga időpontja: 2017. augusztus 29., kedd, 9 óra.

Évnyitó, első tanítási nap

Tanévnyitó ünnepély időpontja: 2017. augusztus 31. csütörtök, 18 óra
Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek. Szükséges felszerelés: iskolatáska a tankönyveknek, tolltartó, egy füzet (üzenő), órarend. Az 5. osztályosok ezen a napon matematikából diagnosztikai mérést írnak a csoportbontás kialakításához

Tankönyvellátás a 2017/2018. tanévre

A Kormány a 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói számára.
Ezen intézkedés értelmében iskolánk valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

1-2. évfolyamon:
Az ingyenes tankönyvek és munkafüzetek a tanulók tulajdonát képezik, azokat év végén nem kell az iskola könyvtárába visszaadni. Kivételt képeznek azok a tankönyvek, amelyeket a tanulók a könyvtárból kapnak (ének, technika, angol, erkölcstan). Ezekre a könyvekre tartós tankönyv kezelési szabályai vonatkoznak.

3-8. évfolyamon:
A munkafüzetek és munkatankönyvek a tanulók tulajdonát képezik, azokat év végén nem kell az iskola könyvtárába visszaadni. Az ingyenes tankönyveket viszont az iskola könyvtárának állományába nyilvántartásba kell venni. A könyveket tanév elején minden tanuló a könyvtárból kapja meg, azokat év végén – megkímélt állapotban – a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.

Tartós tankönyv kezelési szabályai:
 
Szülői tájékoztató az ingyenes tankönyvek kölcsönzéséről és megőrzéséről (kivonat az iskola házirendjéből)

A kölcsönzés rendje

Az iskola az ingyenességet tartós tankönyv és más tankönyv kölcsönzésével, illetve tulajdonba adásával biztosítja addig az időpontig, ameddig az adott tantárgyból a tanuló értékelésre kerül. A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) a tanév első hetében a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:

NYILATKOZAT
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
Az iskolai könyvtárból a 2017/18-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal igazoltam.
Sorszám               Aláírás            osztály


A diákok tanév befejezése előtt, a tantárgy utolsó tanítási órájáig kötelesek, a tanév elején, illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. A tanév közben más iskolába távozók, a távozás napjáig kötelesek a könyvtári könyveket leadni.

Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen.

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv pótlásáról gondoskodnia kell.

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni - lehetőség szerint azonos kiadású - tankönyv beszerzésével. Nem kell megtéríteni a tankönyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés esetén. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott írásbeli kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.


Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola
1224 Budapest, Dózsa György út 84-94.
OM azonosító: 035202
Az iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az oldalon található képek, írások, hivatalos dokumentumok, információk felhasználása írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött. Iskolánk csak a barossiskola.hu honlapot publikálja, közösségi oldalakat nem kezel.